01 oktoober 2013

Millistel hoonetel peab olema energiamärgis

Millistel hoonetel peab olema energiamärgis ja kes selle tellib?

Loe lisaks: Mis on energiamärgis?

Energiamärgis on kohustuslik:
  • Uutel ehitatavatel hoonetel
  • Üle 500 m² kasuliku pinnaga avalikel hoonetel
  • Olemasoleva hoone/hoone osade müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja
Energiamärgise tellib hoone omanik, korterelamu juhatus/haldaja, kelle kohustus on anda energiamärgise koopia üle kõigile ühistu liikmetele. Korteriomanikul on õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile.

Kes väljastavad energiamärgiseid?


Olemasolevale hoonele väljastab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgiseid väljastav ettevõtja ja projekteeritavale hoonele väljastab projekteerija. Isikul on lubatud teha energiaauditeid ja väljastada energiamärgiseid, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on:
1) majandustegevuse registri registreering ja
2) vastavasisuline õigussuhe pädeva isikuga või peab füüsilisest isikust ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina.
Kaua energiamärgis kehtib?
Energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat. Hiljem antud energiamärgis tunnistab varem samale ehitisele või ehitise osale antud energiamärgise kehtetuks.
Mille alusel energiamärgis väljastatakse?
Energiamärgise väljaandmine toimub üksnes läbi riikliku ehitisregistri ning vormil nõutud koondinformatsiooni sätestab Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord1
Sisekliima tagamisega hoone või hoone osa energiamärgis võib põhineda energiaarvutusel või kaalutud energiakasutuse andmetel.
Uuele hoonele väljastatakse energiamärgis energiaarvutustel põhinevate andmete alusel.
Olemasoleva hoonele väljastatakse energiamärgis kaalutud/ energiakasutuse andmete ning arvutuste alusel.

Mis kasu on energiamärgisest?

Energiamärgise eesmärk on anda teada, milline on hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine, ning vajaduse korral tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus.
Sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa üürileandja või müüja peab võimaldama hoone või selle osa tasulisel võõrandamisel või kasutusse andmisel lepingu sõlmimisest huvitatud isikul energiamärgisega tutvuda. Sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa tasu eest võõrandamise või kasutusse andmise kuulutus peab kohustusliku teabena sisaldama energiamärgise andmetest vähemalt energiatõhususarvu või kaalutud energia erikasutust ja sellele vastavat klassi.
Energiamärgis on sageli üheks tingimuseks, mis peab hoonel olema, kui hoone omanik soovib saada riiklike laenusid või abi hoone olukorra parandamiseks (KredEx).

Kust seda leida võib?

Hoone energiamärgise andmed riiklikus ehitisregistris on avalikud.
Teatud sisekliimaga tagatud hoone liikide (avalikud-ühiskondlikud hooned, kus kogunevad suured rahvahulgad ning kasulik pind on üle 500 ruutmeetri) puhul on energiamärgise olemasolu nõutav. Energiamärgis tuleb nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.
Sisekliima tagamisega hoonetes, milles riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse valduses on rohkem kui 500 ruutmeetrit kasulikku pinda, ning alates 2015. aasta 9. juulist hoonetes, milles riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse valduses on rohkem kui 250 ruutmeetrit kasulikku pinda, tuleb energiamärgis paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.

Energiatõhusust puudutavat infot (erinevad toetused, uuringud, nõuanded jne) leiab ka Kredexi kodulehelt: http://www.kredex.ee/

allikas: tja.ee