15 oktoober 2013

Mis on energiamärgis?

Mis on energiamärgis?

Energiamärgis on dokument, mis antakse projekteeritava või olemasoleva sisekliima tagamisega hoone kohta ja mille eesmärk on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine, ning vajaduse korral tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus. Energiamärgisel kajastatakse hoone tegelik või eeldatav aastane energiakasutus, mis märgitakse energiamärgise tiitellehel asuvale skaalale, andes hoonele vastava energiatarbe klassi (A-st kuni H-ni).

Sarnaselt kodumasinatele on võimalik hooneid reastada sõltuvalt nende energiakasutuse näitajatest.

Energiamärgis põhineb:
  • Energiaarvutustel (uued hooned)
  • Mõõdetud või hinnatud energiakasutusel (olemasolevad hooned)
Energiamärgise koostamist ja väljastamist reguleerib ehitusseadus.


Mida näitavad erinevad energiaklassid?


Erinevad energiaklassid näitavad, kui palju hoone tarbib energiat aastas ehk kui energiatõhus on hoone. Erinevatele energiatüüpidele (väikeelamud, korterelamud, ühiskondlikud hooned jms) on erinevad piirmäärad energiaklassidele.

Millistel juhtudel energiamärgis väljastatakse?


Energiamärgis antakse välja sisekliima tagamisega hoonele või hoone osale. Hoone eraldi kasutatavale osale võib anda iseseisva energiamärgise, kui hoones puudub ühine küttesüsteem.

Märgis peab olema kõigil uutel hoonetel (va. mõned erisused, mis on kirjeldatud ehitusseaduses), samuti oluliselt arendatud, parendatud, renoveeritud hoonel või selle osal.
Märgis on eriti oluline hoone või selle osa müügi-ostu-üüri tehingutel ning hoone võõrandamisel.
Riigiteatajas Energiamärgise vorm ja väljastamise kord

Loe lisaks: Milistel hoonetel peab olema energiamärgis?

allikas: tja.ee